ชีวกลศาสตร์
ชีวกลศาสตร์

ชีวกลศาสตร์เป็นสหวิทยาการร่วมระหว่างความรู้ ทางการแพทย์ และความรู้ทางวิศวกรรมในด้านกลศาสตร์ของแข็ง และกลศาสตร์ของไหล ที่ศึกษาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของอวัยวะส่วน ต่าง ๆ เช่น กระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นเลือด หัวใจ สมอง เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่ ความเร็ว แรง ความดัน ความเค้น ความแตกหักหรือเสียหายของอวัยวะ แต่ละส่วน นำไปสู่องค์ความรู้ด้านการออกแบบ การผลิต การซ่อม บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์การกีฬา และอวัยวะเทียม รวมถึงการป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟู อวัยวะส่วนต่าง ๆ จากการชำรุดเสียหายของอวัยวะ ดังนั้นสาขาวิชาชีวกลศาสตร์ เหมาะสำหรับนักออกแบบ ผู้ผลิต พนักงานซ่อมบำรุง นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

  1. เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องมือ ผ่าตัดสลายต้อกระจก เป็นต้น
  2. เครื่องมือและอุปกรณ์การกีฬา เช่น ฟุตบอล กอล์ฟ เทนนิส เป็นต้น
  3. เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและปกป้อง อวัยวะและร่างกาย เช่น หมวกกันน๊อค ถุงลมนิรภัย เป็นต้น
  4. อวัยวะเทียม เช่น สะโพกเทียม รากฟันเทียม เท้ายาง เทียม เป็นต้น
  5. การออกแบบกายอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับคนป่วย คนพิการ และผู้สูงอายุ เช่น รถนั่งคนพิการแบบปรับยืนได้ แขน และขาเทียม
  6. การป้องกันและการรักษาคนป่วย การจัดการศึกษาในหลักสูตร เน้นกระบวนการศึกษาและ วิจัยเชิงบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตรการแพทย์และ วิศวกรรมศาสตร์ให้สามารถนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ ๆ ทั้งในระดับ ห้องปฏิบัติการวิจัยและระดับอุตสาหกรรมจริง โดยทีมอาจารย์ และนักวิจัยที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง
ระดับปริญญาโท
2. นางสาวเมวลี จิโรจนนุกุล เลขทะเบียน 5362030131  

4. นายอรรถพร ละม้ายขำ เลขทะเบียน 5362030032

6. นางสาวปรรฌ ชินรัตน์ เลขทะเบียน 5810038041
    ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ อาจารย์ที่ปรึกษา
    วิทยานิพนธ์ : การออกแบบพัฒนาอุปกรณ์อาบน้ำที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สำหรับผู้ป่วดติดเตียง Design and development of bathing
    task bedridden

7. นางสาวคคนันท์ งามเด่นเจริญศรี เลขทะเบียน 6010038021
    ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
    ผศ.ดร.พัชรี คุณค้ำชู อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
    วิทยานิพนธ์ : อุปกรณ์ช่วยใช้งานมือสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเรื้อรัง Hand Daily Assistive Device for Restoring
    Hand in Chronis stroke

ระดับปริญญาเอก

4. นายธนพล ลัคนาวัฒน์ เลขทะเบียน 5462300053
    ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ อาจารย์ที่ปรึกษา
    วิทยานิพนธ์ : การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยฟื้นฟูการเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Design and Development of the Lower
    limb Rehabilitation Robot For Restoration of Normal Gait in Stroke Patients 

5. นางสายรัก สอาดไพร เลขทะเบียน 5810300342  
    ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ อาจารย์ที่ปรึกษา
    วิทยานิพนธ์ : การออกแบบและพัฒนาเครื่องออกกำลังกายสำหรับการฝึกลุกยืนในผู้สูงอายุ SIT TO STAND : Design and Development
    of Exercise Machine for Elderly
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th