การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์
การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์

การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ (Medical Signal Processing) เป็นสาขาที่นำเทคนิคการประมวลสัญญาณในด้าน วิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์ในการศึกษาและวิเคราะห์สัญญาณทาง ด้านการแพทย์ เช่น สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram: ECG หรือ EKG) สัญญาณกล้ามเนื้อ (Electromyography: EMG) สัญญาณคลื่นสมอง (Electroencephalography: EEG) เป็นต้น

นอกจากนี้สาขาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ยังรวมถึง การประมวลภาพทางการแพทย์ (Medical Imaging) โดยงานวิจัย ในสาขาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ของหลักสูตร วิศวกรรมการแพทย์จะมุ่งเน้นในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
  1. การพัฒนาระบบการวินิจฉัยและตัดสินใจทางการแพทย์ (Diagnostic and Decision Support System)
  2. การพัฒนาระบบแพทย์ระยะไกล (Medical Remote System)
  3. การพัฒนาวิธีการตรวจวัดสัญญาณแบบ Non Invasive
  4. การพัฒนาวิธีการบีบอัดและสื่อสารสัญญาณทางการแพทย์ (Medical Signal Compression and Communication) โดยสาขาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ในหลักสูตร วิศวกรรมการแพทย์ จะมีกลุ่มวิจัย Med-Intelligence and Innovation Lab (MII) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ในการสนับสนุน การทำวิจัยในสาขาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์
ระดับปริญญาโท
2. นายกฤษณ์ ปิ่นสุข เลขทะเบียน 5210038054 
     รศ.ดร.จรี ไชยชาญ อาจารย์ที่ปรึกษา

3. นางสาวพราวทัศน์ สมบุญ เลขทะเบียน 5710038059
    รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต อาจารย์ที่ปรึกษา
    วิทยานิพนธ์ : การตรวจจับสิ่งอุดตันหลอดเลือดสมองแบบทันเวลาจากสัญญาณทรานส์เครเนียลดอพเพลอร์อัลตราซาวนด์ CEREBRAL
    EMBOLI DETECTION USING TRANSCRANIAL DOPPLER
 
ULTRASOUND

4. นายอนันต์ วุฒิอภิญญา เลขทะเบียน 5810038033
    รศ.ดร.จรี ไชยชาญ อาจารย์ที่ปรึกษา

5. นางสาววันวิสาข์ พินิจวงษ์ เลขทะเบียน 5610038027
    รศ.ดร.วันชัย ไพจิตโรจนา อาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th