ปัจจัยมนุษย์ในงานวิศวกรรมและการยศาสตร์
ปัจจัยมนุษย์ในงานวิศวกรรมและการยศาสตร์

เหมาะกับผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมระดับสูง และผู้มีเป้าหมายในการทำงานสายวิชาการ เป็นการต่อยอดผู้ปฏิบัติงานที่ดูและงานด้านความปลอดภัย  หรือ อาชีพที่เน้นความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิศวกรรมในการศึกษาปัจจัยมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การประเมินความเสี่ยงการทดสอบความสามารถในการใช้งานเพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบและปรับปรุงงานหรือผลิตภัณฑ์ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร รวมถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ งานชีวอนามัย การดูและรักษาความปลอดภัยในและเพิ่มประสิทธิภาพในที่ทำงาน ปรับปรุงสภาพการทำงานให้มีความเหมาะสมกับผู้ทำงาน เช่น
  1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
  2. นักกายภาพบำบัด
  3. พยาบาล
  4. วิศวกร
  5. สถาปนิก
  6. นักออกแบบผลิตภัณฑ์
  7. นักการยศาสตร์
ระดับปริญญาโท

1. นางสาวปาลิตา ดิษฐ์ศิริ เลขทะเบียน 5210038088
    ผศ.ดร.พัชรี คุณค้ำชู อาจารย์ที่ปรึกษา
    อ.ดร.สันทณี เครือขอน อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
    วิทยานิพนธ์ : การเปรียบเทียบผลของการใช้ที่รัดน่องกับการออกกำลังกายกล้ามเนื้อน่องในงานที่ยืนเป็นเวลานาน Comparison effect
    of using compression stoking and 
calf muscle exercise in prolonged standing task

3. นางสาวทิพย์สุดา บานแย้ม เลขทะเบียน 5362030024
    รศ.ดร.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ อาจารย์ที่ปรึกษา
    รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

4. นางสาวลัลลนา กนกชัยปราโมทย์ 
    เลขทะเบียน 5462030064
    ผศ.ดร.พัชรี คุณค้ำชู อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
    อ.ดร.สิริลักษณ์ กาญจโนมัย อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
5. นางสาวขวัญแข สงัดวงศ์ เลขทะเบียน 5710038018
    รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร, อาจารย์ที่ปรึกษา
    รศ.ดร.กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์, อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ระดับปริญญาเอก
1. นายน้ำเงิน จันทรมณี เลขทะเบียน 5362300062
    รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร, อาจารย์ที่ปรึกษา

2. นายธีรพันธ์ แก้วดอก เลขทะเบียน 5562300110
    อ.ดร.ผกามาศ พิริยะประสาธน์, อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

3. นางสาววาสนา ฬาวิน เลขทะเบียน 5562300037

4. นางสาวชัญญา เจียมใจ เลขทะเบียน 5462300046
    ผศ.ดร.พัชรี คุณค้ำชู อาจารย์ที่ปรึกษา
    วิทยานิพนธ์ : แรงกดบนหมอนรองกระดูกสันหลังเอวที่ระดับ 4 และ 5 และการทำงานของกล้ามเนื้อลำตัวขณะยกและเคลื่อนย้ายคนด้วย
    แรงกาย L4/L5 COMPRESSION FORCE AND TRUNK MUSCLES ACTIVITY DURING DIFFERENT MANUAL HUMAN
    HANDLING TECHNIQUES
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th