ข่าวการศึกษา

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์

 ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

1.

นายธนกร                       จารุพงศ์ประภา

2.

นายอรรถพล                   วงศ์ตาเขียว


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์

 ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

1.

นายศราวุฒิ                     ไชยรัตน์

2.

นายวุฒิชัย                      โยตา

3.

นายอัทธิศักดิ์                   ประกิจ

4.

นายสุเมต                        บุญสุด


          ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ดำเนินการตามปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานทะเบียนนักศึกษาทางเว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th

รายละเอียดตามเอกสารแนบ View PDF
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th